Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 

Unia Europejska utworzyła stronę internetową wspierającą konsumentów, aby mogli oni składać skargi dotyczące wszelkich sporów, w które są zaangażowani. W ten sposób przekazujemy wszystkie informacje, abyś mógł skorzystać z prawa do złożenia skargi do oficjalnego, zewnętrznego i bezstronnego podmiotu w danym procesie, zwanego "Alternatywnym podmiotem ds. rozstrzygania sporów konsumenckich".

Czym jest Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów i czym są Podmioty Alternatywnego Rozstrzygania Sporów?

Alternatywne metody rozwiązywania sporów obejmują mediację, postępowanie pojednawcze i arbitraż w sporach konsumenckich w Portugalii. Podmioty ADR to podmioty uprawnione do prowadzenia mediacji, postępowania pojednawczego i arbitrażowego, które muszą znaleźć się w wykazie podmiotów ADR przewidzianym w ustawie nr 144/2015. Są to niezależne podmioty, dysponujące wyspecjalizowanym personelem, które w sposób bezstronny z jednej strony pomagają konsumentowi i przedsiębiorcom w osiągnięciu polubownego rozwiązania w drodze mediacji lub postępowania pojednawczego, a z drugiej strony, w przypadku braku takiego porozumienia, umożliwiają podjęcie decyzji przez arbitrów w prostej i szybkiej procedurze, w drodze arbitrażu.

Kiedy mogę skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem podmiotu ADR?

W przypadku problemów z dostawcą towarów lub usług oraz w przypadku, gdy nie mogą oni dojść do porozumienia, konsument może wszcząć postępowanie przeciwko dostawcy przed podmiotem ADR, pod warunkiem, że:

- zostały wszczęte przez konsumenta przeciwko dostawcy towarów lub usług; - Przestrzegania zobowiązań umownych wynikających z umów kupna-sprzedaży lub świadczenia usług; - Umowa jest zawierana między dostawcą towarów lub usługodawcą a konsumentami mającymi siedzibę i miejsce zamieszkania, odpowiednio, w Portugalii i w Unii Europejskiej.

Do którego podmiotu zajmującego się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów mogę się zwrócić w związku ze sporem?

CNIACC – Krajowe Centrum Informacji i Arbitrażu Konfliktów Konsumenckich Strona internetowa: www.cniacc.pt

 

W odniesieniu do Autonomicznego Regionu Madery:

Centrum Arbitrażu Sporów Konsumenckich Autonomicznego Regionu Madery, z siedzibą przy Rua Direita, n.º 27 - 1.º Andar - Esq.9050-450 Funchal E-mail: centroarbitragem.srem@madeira.gov.pt

Strona internetowa: https://www.madeira.gov.pt/cacc

 

Więcej informacji na temat portalu konsumenckiego:  https//www.consumidor.pt