Funchal (São Pedro) - Funchal - RK11277

Video
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/056018b6-511b-44fd-9223-84924cde0506.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/94aec45e-363b-4f3c-bb78-c8b638823e61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/c3d1efe0-40df-4e90-96ff-d9b69ed664e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/60b38683-1b57-4156-aef4-00b06077c933.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3ed1c954-71e5-4c85-9a31-886edd735a69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/452b643b-bc1b-491d-967a-37ec498c73ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/915e1106-c846-4d2d-8655-7e538cf209e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/dc855a7d-ece5-4da4-9a01-b34b3b9e76ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3b3eb380-bb4c-444b-a7ec-b9fa0bcfc504.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/5a2539b1-b977-478a-903d-7c2bf06348ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/7af2b916-1121-4521-b5d6-b065a815db48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/1ce7f2ec-9cf7-493c-b1e7-7b9123ce2685.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/57fcbc96-8b42-40a4-80da-62fa659a09e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/9a16910b-a75d-4320-8307-152857a4b31b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/e1ed1b27-0d74-409b-b266-ef66f92d9ff4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/05adf27c-fb1b-49b9-9f00-66bfd6351226.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3ae1674e-e055-4251-9c1b-267eb9ab0598.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/6601a5b5-4c1a-436e-9a6b-aae68a7da824.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/cb7b771b-d3c8-481f-b12a-f742ca82d58f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/8bee2683-ddb4-4b43-aeb8-785820e3489a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/45a4190e-5e11-4b52-a617-2abedb3a6441.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/0bd7caab-7093-49fa-bed7-6f88ea5c0002.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/71bc7af4-8aaa-4490-a5c3-5db84f63ec4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/7c7570d2-c07e-44bd-ac30-23ab758090d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/45295be6-6c8c-4dc2-9f43-58d22f9da795.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/8bc056a2-c3e1-4c0b-8f17-1b6bbf2e5128.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/797cb8ed-9924-466e-a330-4e343c4ab8c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3b615310-1c80-4dcb-bb81-aeb1484d7009.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/c257752f-72f3-4908-962f-67221141dffd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/ce172e04-c5d0-451b-8a77-d1e38c95bf74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/9aecc770-b0b3-4e4d-b01c-b48d0310327d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/e3ede63f-af53-4946-b127-4cda1cc9678f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/ca536e9b-9fed-4d6e-85a7-e6d823936606.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/ce080756-2873-411e-9719-30e9819b29b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/f3c3e707-0d09-4261-8819-eb13bd5f9b92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/8c1e46fd-49a8-42fd-8028-17b8178e00e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/b9bafc45-d923-470f-a5f7-e2fefa33165b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/719d2249-65e1-4263-b6d0-ccfc4d3af4eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/056018b6-511b-44fd-9223-84924cde0506.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/94aec45e-363b-4f3c-bb78-c8b638823e61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/c3d1efe0-40df-4e90-96ff-d9b69ed664e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/60b38683-1b57-4156-aef4-00b06077c933.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3ed1c954-71e5-4c85-9a31-886edd735a69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/452b643b-bc1b-491d-967a-37ec498c73ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/915e1106-c846-4d2d-8655-7e538cf209e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/dc855a7d-ece5-4da4-9a01-b34b3b9e76ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3b3eb380-bb4c-444b-a7ec-b9fa0bcfc504.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/5a2539b1-b977-478a-903d-7c2bf06348ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/7af2b916-1121-4521-b5d6-b065a815db48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/1ce7f2ec-9cf7-493c-b1e7-7b9123ce2685.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/57fcbc96-8b42-40a4-80da-62fa659a09e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/9a16910b-a75d-4320-8307-152857a4b31b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/e1ed1b27-0d74-409b-b266-ef66f92d9ff4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/05adf27c-fb1b-49b9-9f00-66bfd6351226.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3ae1674e-e055-4251-9c1b-267eb9ab0598.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/6601a5b5-4c1a-436e-9a6b-aae68a7da824.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/cb7b771b-d3c8-481f-b12a-f742ca82d58f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/8bee2683-ddb4-4b43-aeb8-785820e3489a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/45a4190e-5e11-4b52-a617-2abedb3a6441.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/0bd7caab-7093-49fa-bed7-6f88ea5c0002.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/71bc7af4-8aaa-4490-a5c3-5db84f63ec4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/7c7570d2-c07e-44bd-ac30-23ab758090d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/45295be6-6c8c-4dc2-9f43-58d22f9da795.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/8bc056a2-c3e1-4c0b-8f17-1b6bbf2e5128.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/797cb8ed-9924-466e-a330-4e343c4ab8c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/3b615310-1c80-4dcb-bb81-aeb1484d7009.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/c257752f-72f3-4908-962f-67221141dffd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/ce172e04-c5d0-451b-8a77-d1e38c95bf74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/9aecc770-b0b3-4e4d-b01c-b48d0310327d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/e3ede63f-af53-4946-b127-4cda1cc9678f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/ca536e9b-9fed-4d6e-85a7-e6d823936606.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/ce080756-2873-411e-9719-30e9819b29b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/f3c3e707-0d09-4261-8819-eb13bd5f9b92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/8c1e46fd-49a8-42fd-8028-17b8178e00e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/b9bafc45-d923-470f-a5f7-e2fefa33165b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2593/cfb37150-0b58-4117-a2d3-3b51f21ed71d/214096/719d2249-65e1-4263-b6d0-ccfc4d3af4eb.jpg
 • 2
 • 2
 • 114m2
 • 87m2
Ref: RK11277
Cena prodeje
285 000 €
 • 2
 • 2
 • 114m2
 • 87m2
Ref: RK11277

Funkce nemovitosti

 • : , , , , , , ,
 • : 2003
 • : 5
 • : , ,
 • :
 • Energetický certifikát

Dotaz

Naše webové stránky používají soubory cookies ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s použitím souborů cookies v souladu s naší zásadou ochrany osobních údajů.   Více informací